Västanviks och Karlsarvets byalag och skifteslag.

Vad är det?

För att en by ska fungera fordras sammanhållning och samarbete. Förr i tiden när jordbruket dominerade var detta viktigare än nu. Det kunde gälla underhåll av gärdesgårdar och grindar, underhåll av diken och vägar, sådd och beten och slåtter.

För att samla byamännen till möten hade man en budkavle som gick mellan gårdarna. Även Västanvik hade en sådan. Den finns förvarad i bystugan.

Så småningom drev statsmakterna på att det skulle upprättas byordningar som fastställde hur byamännen skulle sköta de gemensamma frågorna.

1742 utfärdades ett förslag till allmän byordning. Något belägg för att en sådan tillämpades i Västanvik och Karlsarvet finns inte, men möten mellan byamännen skedde regelbundet och det upprättades byprotokoll vid bystämmorna.

Västanvik och Karlsarvet hade många gemensamma intressen i fråga om skog och ägor och bildade ett skifteslag och ett byalag.

Skifteslaget är ägare till all samfälld mark såsom stranden, byvägar, diken mm samt vattnet utanför byarna. Skifteslaget består av ca 100 fastigheter med beteckning Västanvik och Karlsarvet och oftast med :1 fastighetsbeteckningen.

I augusti 2012 registrerades Samfällighetsföreningen Västanviks och Karlsarvets Skifteslag.

Det innebar att skifteslaget som tidigare delägarförvaltats nu förvaltas av samfällighetsföreningen med egen styrelse och stämma.

Byalaget. Byprotokollen från 1886 och framåt finns bevarade i Leksands kulturhus. Först 1926 fick byalaget sin första byordning, som fastställdes i häradsrätten. Ändrade livs- och näringsförhållanden krävde ny utformning av byordningen och den nuvarande fastställdes vid stämma 2011-04-26.

Byalaget handhar vad i dag är gemensamma frågor för byborna. Det är bystugan, bagarstugan, badplatsen, ishockeybanan, midsommarfirandet mm.

Byalaget vårdar också vissa minnen från förr, såsom brandstationen och skvaltan som ligger högst uppe i byn.

Genom donation av Olars Hans Hansson äger byalaget en skogsfastighet som lämnar en viss avkastning till byalaget. I gengäld ska byn för all framtid betala skötseln av hans grav.

Medlem i byalaget är den som äger fastighet inom Västanvik och Karlsarvets byar eller driver rörelse i byarna eller är mantalsskrivna där. Vad byalaget tillhör i fastigheter och kapital får inte fördelas mellan byalagets medlemmar utan ska förvaltas och användas till byalagets gemensamma nytta.

Byalaget leds av en styrelse om fem personer valda på två år. Ordinarie bystämma ska hållas i februari. Extra stämma kan vid behov utlysas. Vid bystämman behandlas bokslutet för föregående år och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman väljs också styrelse och revisorer. I övrigt behandlas på stämman aktuella frågor som rör de två byarna.

Frågor som rönt stort intresse har varit vägfrågan samt fiskodlingen i Österviken.

Byalaget finansieras genom en frivillig byavgift som f n är 400 kr/familj och betalas in på bankgiro 5965-7114

Alla är hjärtligt välkomna att närvara vid våra årliga bystämmor och andra aktiviteter såsom midsommar, byfester och på miljödagen.

Styrelsen i Västanvik och Karlsarvets byalag

Västanvik och Karlsarvets Byalag © 2010 • Rutger Belin • Terms of Use